Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

De Nieuwe Tijd

Wijsheid 1Morya symboolEen heel grote opdonder

Deze tijd, die wel eens ‘de Tijd’ wordt genoemd, omdat het zo een bijzondere tijd is op deze aarde, draagt voor de mens de mogelijkheid in zich om veel meer te begrijpen dan ooit begrepen werd op aarde.

Niet dat er geen mensen geweest zijn die veel meer heb-ben begrepen dan nu algemeen aangenomen wordt, dat niet. In deze tijd is het echter zo dat de overeenkomst op wereldschaal tussen grote stromingen - ideeën die elkaar gekruist en eigenlijk bevrucht hebben - een soort stabiliteit brengt op grote schaal, op hoog niveau. Dit is nog niet zichtbaar, maar je komt niettemin in een tijd terecht die tot rust zal komen, na even een heel grote opdonder gekregen te hebben. De grootste veranderingen op aarde moeten nu nog komen, hoewel ze in de geest al lange tijd werden voorbereid en in die geest eigenlijk al voorbij zijn.

Er is zoiets als een opstoot, een opkomen van verschrikkelijk veel energie. Daardoor worden mensen heen en weer geslingerd tussen allerhande ideeën, wat verwarring zaait. De één zegt dit, de ander zegt dat, en dit zal nog toenemen. Daarom moet je erop voorbereid zijn dat je altijd tegenstellingen zal horen, en misschien niet alleen de tegenstellingen, want er zullen zoveel ideeën op je afkomen dat het in de eerste twintig jaar bijna onhoudbaar wordt op mentaal vlak. Als je daar niet op voorbereid bent, zal er zoiets als een ontsporing plaatsvinden.

Het grote denken van de wereld

Vooral de jeugd zal dingen aanbrengen die nooit eerder op aarde zijn gedacht. De jonge mensen zullen compleet andere ideeën naar voren brengen, en vanuit deze heksenketel van ideeën zal er een rust geboren worden die eigenlijk al aan de gang is. Er komt een totaal nieuw denken op aarde, een denken dat raakt aan het grote denken van de wereld.

‘Het grote denken van de wereld’ is het denken dat werd voorbereid door duizenden en duizenden krachtcentrales van denken. Zo kan Ik het zeggen, want zo is het in werkelijkheid geweest. De aarde heeft heel grote denkers voorbij zien trekken, en al deze grote denkers spannen zich nu in om hun steentje bij te dragen aan het beïnvloeden van mensen. Dit maakt dat er een eenheid komt. Want allen zijn ze bezig vanuit een eenheid, en die zal er ook effectief komen.

Jonge mensen komen in een versnelling terecht

Zij die het niet snappen, zullen niettemin een stukje van de eenheid begrijpen. Daarom zullen ze, denkend vanuit deze eenheid maar niet wetend dat ze dit doen, alleen maar een stukje aanbrengen, een stukje dat dan weer zal passen bij een ander stukje. Daar is tijd voor nodig. De tegenstellingen die zichtbaar worden in de wereld, zullen eigenlijk uit dezelfde bron voortkomen, maar dit zal men niet snappen tot er enkele jaren voorbijgegaan zijn. Ik noem hier twintig jaar, omdat dit wel een moeilijke periode zal zijn op aarde, een periode die jij mee zal maken, want het is de tijd waar je voor staat. Daarom zeg Ik altijd tegen de mensen dat ze naar de toekomst moeten kijken, want daar zal het gebeuren. De jonge mensen komen in een versnelling terecht. Hetzelfde geldt trouwens voor de ouderen, op voorwaarde dat ze jong zijn van geest. Wie je ook bent, ik hoop dat je jong bent! Soms denk je van jezelf dat je het misschien niet haalt. Toch ben je bezig, op jouw manier, om de tijd bij te benen. We komen namelijk uit een vertraagd ritme. Onze vorige levens waren totaal anders dan nu qua snelheid. In vergelijking met vandaag de dag leefden we in een soort slaaptoestand, en we worden steeds wakkerder. Schrik niet als Ik dit zeg, want je zal het merken. De mensen zeggen nu al: de tijd gaat vlug. Binnen tien jaar weten ze niet meer waar hun hoofd staat, want dan slaat het op hol. Wees blij dat je dit meemaakt, want in de diepte zal je de rust raken. Je zal zo diepgaand kunnen evolueren dat je in feite een afstand aflegt van honderden jaren in één leven, en dit komt doordat er energieën mee gemoeid zijn die jou daarin zullen meenemen.

Probeer de samenhang te begrijpen

Eén van de dingen die Ik probeer, is jou daarop voor te bereiden. Je hoeft niet in paniek te raken, want dat is absoluut niet de bedoeling. De ene dag is de andere niet. Je zal merken dat er steeds meer ideeën in je hoofd opkomen, dat het steeds interessanter wordt en dat je steeds meer zal begrijpen van jezelf en van de wereld. Je krijgt een veel groter zicht op alle dingen, maar zie het over een aantal jaren. Dit gaat niet in één twee drie. Waar Ik hier mee bezig ben, is jou stilaan voor te bereiden op deze dingen. Als je nu al denkt dat het te vlug gaat, dan moet je weten dat dit nog niets is. Het vraagt wel een inspanning, maar het is nog maar een klein stapje. Dus, Ik zou zeggen: verveel je niet, en laat anderzijds ook niet los, geef het de nodige tijd. Als je het vandaag niet begrijpt, morgen misschien wel en binnen een jaar of twee zal je zeker zeggen: “Dit werd toen gezegd, en nu dringt het tot mij door. Nu begrijp ik er de draagwijdte van en kan ik ernaar handelen.”

Fragment uit Morya Wijsheid 1: Bewust handelen, blz. 35-39

Wijsheid 5Morya symboolWanneer je je aan de Nieuwe Tijd conformeert, dat wil zeggen, wanneer je je gelijkschakelt met de veranderingen, dan zal dit een traag, langzaam, geduldig werk zijn. Je kan je daar niet in haasten. Je kan daar niet vluchtig in zijn. Weet dat dit een heel diepe transformatie is, dat dit een heel serieus werk is - niet zo dat je geen grapjes mag maken, maar het is wel een fundamenteel iets. Het is een compleet nieuwe energie die naar de aarde komt. Het is een roosachtige energie die een andere trilling in zich draagt, een andere kleur, en die bepaalt dat er nieuwe energieën komen met nieuwe mogelijkheden, zodat er in het etherische, dus in het fijnstoffelijke lichaam, iets verandert in de mens. Het fijnstoffelijke lichaam krijgt een nieuwe kwaliteit zodat er nieuwe mogelijkheden ontstaan. De contacten zullen verveelvoudigd worden. De telepathie zal toenemen. Dat betekent dat de mens in nieuwe ontwikkelingen zal komen.

Spiegelwaarden

De Aquarius-tijd brengt mee dat er een grotere diepte in de mens komt maar ook dat er spiegelbeelden een rol kunnen spelen maar dit is een overgang. Het kan zijn dat je in spiegelingen komt waarvan je dan denkt dat het een heel belangrijk ervaren is, maar dat is het niet. Weet dat de spiegelingen die vanuit de hemel naar de aarde komen dikwijls vervormingen tonen totdat het kanaal zuiver is, totdat je zo ingesteld bent dat je met liefde kan werken en vanuit liefde. Dan pas begrijp je de boodschappen in hun authenticiteit.

Het is niet zo dat je onmiddellijk hoeft in te gaan op alles wat je hoort en op alles wat aan vernieuwing aangebracht wordt. Je moet wel voorzichtig zijn en de grote pijler in het bestaan moet steunen op liefde. Je kan het belang van de liefde niet overschatten. Zorg dat je zuiver ingesteld bent, dat je de weg probeert te vinden in jezelf. Dit betekent dat je mediteert, dat je het woord leert hanteren, dat je de oprechtheid nastreeft in jezelf, dat je het vertrouwen leert en dat je vooral de dingen kan relativeren. Dat je kan zeggen: “Kijk, de vernieuwingen die naar mij toe komen, die zal ik zelf wel beoordelen.” Het is van belang dat je dat altijd doet.

Sluit je niet aan bij groepen tenzij je jezelf kan blijven in deze groepen. Wat er ook gebeurt in de groepen, blijf nuchter en blijf jezelf. Ga niet in alles mee, hou zelf het roer in handen. Dat betekent dat je de dingen kan afwachten en dat je kan mee-evolueren vanuit je innerlijk. Dit is heel belangrijk, want anders kom je in vernieuwingen waarvan je dan pas achteraf beseft: ‘dat had ik niet moeten doen, want in feite was dat niet wat ik zocht.’

Je moet dus aansluiting krijgen bij je eigen evolutie, bij je eigen zoeken. Dit is zo belangrijk omdat je anders jezelf daarin verliest. Je gaat mee met anderen in hun evolutie. Het is zo dat anderen een eigen evolutie hebben en dat ze dikwijls de zaken zullen overtrekken. Want de grote spiegelingen die er komen, vanuit de hemel zeg maar, vanuit de andere rijken en die meekomen op de nieuwe energieën, zullen de mens overdonderen en overspoelen met waarden. Maar dat zijn dan niet de echte waarden, dat zijn spiegelwaarden. Het kan zijn dat het allemaal zo mooi en zo fantastisch voorgesteld wordt, dat de mens daar inloopt en denkt dat hij nu pas begint te leven. Toch is dit maar de voorbode van de echte verandering.

Een traag, lastig, soms eenzaam werk

De echte verandering gebeurt in het hart en in de liefde en in het wezen van de mens, dat de diepte van het Goddelijke openbaart. Het Goddelijke komt in de mens en laat hem deel hebben aan alle veranderingen. Dit is heel reëel, heel nuchter, heel transformerend in het dagelijkse leven. Je kan niet vluchten naar de hemelen. Nee, je moet de hemelen toelaten op deze aarde. Dat betekent dat je je weg durft te gaan met alles: met je kinderen, met de moeilijkheden, met het werk, met de verstandhoudingen die er zijn, met oorlog, met vrede ... met alles, alles, alles wat tot deze aarde behoort.

Leer de aarde te aanvaarden zoals ze is en blijf nuchter kijken naar de dingen die gedaan moeten worden. Het is een traag, lastig, soms eenzaam werk. Dat betekent dat je in moeilijkheden zit en dat je oog hebt voor deze moeilijkheden. Het is geen zaak van verlichtingen vanuit de sferen die je als het ware opblazen en je dan zeggen: “Jij bent iemand die o zo heel belangrijk is.” Nee, daar gaat het niet over. Het gaat erover dat je iemand bent die eerlijk is en die rechtschapen is en die de liefde toelaat in zijn hart. Het kan een nederig, eenvoudig, rustig werk zijn maar het is fundamenteel. Dit is de vernieuwing.

Het heeft te maken met de hemelen, het heeft te maken met de transformatie van de aarde, zeer zeker, maar niet zo dat je het onmiddellijk kan zien. En als het komt, ga je door een spiegeling. Dat betekent dat je dan de weg moet kunnen relativeren, dat je leert zien: ‘waar sta ik in dit proces en wie ben ik en hoe kan ik mezelf worden?’

Het principe is: je kan de vernieuwing niet aan tenzij je door je eigen vernieuwing gaat.

Fragment uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, blz. 63-67

Wijsheid 8Morya symboolDe heel grote verschuivingen die aan het gebeuren zijn op aarde zullen culturen bij elkaar brengen. Er zal dus een vermenging komen van culturen die geen verlies van de eigenheid met zich mee zal brengen. Integendeel, in heel veel gevallen betekent het zowel nu als later een versterking van de eigenheid van een bepaalde cultuur. In tegenstelling tot de huidige tijd, waarin bijvoorbeeld hetzelfde type appartement zowel in Amerika, Europa als andere plaatsen gebouwd wordt en er zo eigenlijk een soort vervelende eenheidscultuur ontstaat, zal de kunst een grotere betekenis krijgen. Er zal een steeds grotere variëteit van uitdrukkingen ontstaan die dan weer te maken hebben met het volkseigen, met wat eigenlijk diep in het wezen van een bepaald volk, een bepaalde groep mensen aanwezig is.

Hoewel de spirituele groepen intercultureel van aard zullen zijn en ook over de grenzen heen bepaalde zaken zullen aanbrengen die ze dan kunnen uitwisselen, zal in iedere groep ook altijd een eigen accent gelegd worden. Groepen in Amerika, Zuid-Afrika, Europa, Australië of waar dan ook, zijn op zo’n manier bezig dat ze zichzelf uitdrukken op een nieuwe manier. Daarbij komen energieën vrij die anderen zullen inspireren. Vandaar dat de literatuur ongelooflijk vlug zal toenemen. Daardoor zal er een enorme uitwisseling ontstaan die van de ene groep naar de andere gaat en inspirerend werkt. Niet met de bedoeling om na te bootsen, maar wel om de eigenheid van deze bepaalde cultuur of groep te ontdekken.

Deze evolutie is dus heel openbarend, heel openend, multidimensionaal. De mens zal er in feite een beetje gedesoriënteerd maar tegelijk ook gesterkt door worden. Mensen die in de vernieuwing meegaan en die hun blik durven te richten naar de toekomst en naar de veranderingen, zullen zien dat ze inderdaad gesterkt worden. Want ze zullen het idee krijgen dat ze door daaraan deel te nemen een wezenlijke bijdrage te leveren hebben en dat is heel juist. Er wordt geen enkele mens uitgesloten en iedereen kan een eigen, heel persoonlijk accent leggen in datgene wat gebeurt in de groepen.

Verloochen dus nooit jezelf. Denk ook niet dat je uit de boot zal vallen. Durf mee te stappen, durf in jezelf te komen, durf je eigen dingen te doen en weet dat dit belangrijk is, hoe dan ook. Ga niet denken dat je verplicht bent om je eigen ervaringen te relativeren zodat ze verworden tot een soort patroon dat iedereen kan begrijpen en niets nog origineel is, en alles dus een beetje saai wordt. Nee, je moet je eigen oorspronkelijkheid kunnen bewaren tot in de diepste kern van je wezen en dit naar buiten durven brengen.

Fragment uit Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan, blz.29-31

Wijsheid 8Morya symboolUit de ontwikkelingen op aarde zullen voortdurend nieuwe dingen tot stand komen. Dat wil zeggen dat de mens meer en meer aandacht zal hebben voor de dingen die hij in zijn innerlijk kan ervaren, om deze zaken dan te verwoorden en gestalte te geven. Het contact met het innerlijk wordt dus groter, en dat is voor veel mensen een nieuw gegeven. Er zullen altijd mensen zijn die betrokken zijn bij de buitenwereld, zeer zeker en dat zal ook zo blijven. Dit is evident op deze aarde. Maar het accent zal wel verlegd worden. Er zal bijvoorbeeld binnen het onderwijs aan de mensen geleerd worden om zich te richten naar hun innerlijk, en van daaruit de ervaringen te beleven die belangrijk zijn. De menselijke waardigheid zal beschouwd worden als een deeltje van de goddelijke waardigheid. Men zal ook inzien dat er meer en meer vanuit de goddelijke wereld naar de menselijke wereld gebracht wordt en dat er daardoor een grotere ontwikkeling mogelijk is. De intuïtie zal duidelijker spreken en de mens zal zich meer en meer laten leiden door het innerlijk.

Voortdurend zullen er zowel punten van overeenkomst als van verschil zijn. Mensen zullen beseffen dat ze betrokken worden in bepaalde spanningsvelden die niet van deze wereld maar van de andere wereld afkomstig zijn. Deze zullen bepaalde kristallisatiepunten naar voren brengen. Je zal bijvoorbeeld aansluiting vinden bij één bepaalde groep en niet bij een andere groep. Er zullen verschillende strekkingen ontstaan die niet tegengesteld zijn, maar wel elk een totaal ander accent dragen en een andere ontwikkeling.

Via deze groepen zullen bepaalde dingen voltrokken worden. Er zullen dus heel veel groepen tot stand komen die een zeer diep contact zullen hebben met de dingen die wezenlijk zijn voor de aarde. Van daaruit zullen grote ontwikkelingen ontstaan, die uiteindelijk uitgedrukt worden in elke tak van ontwikkeling: de economie, de politiek, het ziekenhuisbeleid en wat dan ook.

Er zullen heel veel zaken tot stand komen vanuit het innerlijk, en iedere keer dat de mens een stapje in deze richting zet, is hij op de juiste manier aan het werk.

Het accent wordt dus gelegd op het contact met het innerlijke, en dat in groepsverband. Vandaar dat er hele grote verschuivingen aan de gang zijn op de aarde. Men is zich opnieuw aan het oriënteren. Het is alsof de mensheid zich opnieuw gaat afstemmen op die innerlijke gebieden en van daaruit de stap zal zetten naar de uiterlijke wereld. Het moment van bezinning, van stilte, is daarin heel belangrijk.

Men zal ook ondervinden dat, wanneer men in de stilte gaat, men betere resultaten behaalt. Nu doet men dikwijls aan brainstorming en komt men samen om van gedachten te wisselen. In de toekomst zal men niet samenkomen om van gedachten te wisselen maar wel om in de stilte samen te zijn en de dingen te doen die belangrijk zijn. Het samenzijn situeert zich dus op een ander niveau. Men zal ook merken dat men in die andere niveaus geleid wordt.

Er zullen dus bepaalde wegen afgelegd worden in verschillende sferen. Daardoor kan men op dat niveau vooruitgaan en telkens een ander zicht krijgen op deze wereld. Men zal zien dat er verbanden bestaan tussen deze wereld en andere werelden en deze verbanden zullen heel nauwkeurig bestudeerd worden.

Er is een nieuwe wetenschap op komst die met nieuwe gegevens rekening houdt, want deze gegevens zullen meetbaar zijn. Men zal met verschillende mensen op hetzelfde moment dezelfde dingen kunnen vaststellen en bestuderen. Er zal dus een wetenschappelijk standpunt ingenomen worden dat veel ruimer zal zijn dan dat van de huidige wetenschap. Er is in feite nu al een contact geweest tussen de wetenschap en deze gebieden, maar men heeft het tot nu toe niet kunnen verwoorden.

Men is wel aan het zoeken in die richting en wetenschappers beseffen eveneens dat men met energie heel veel kan verklaren en ook heel veel dingen tot stand kan brengen. Maar het is precies alsof men aarzelt om daar rekening mee te houden, omdat men eigenlijk geen weet heeft van de innerlijke wereld. Men heeft voor zichzelf de innerlijke wereld nog niet geopend.

Dit is wat elke school zou moeten bewerkstellingen: dat men het innerlijke opent voor deze verhoudingen, zoals men het in het oosten al lange tijd heeft gedaan. Maar nu krijgt het ook in het oosten een nieuw accent, wat wil zeggen dat het nu ook in groep gebeurt. Heel veel mensen worden erbij betrokken. Het is bijgevolg veel grootschaliger dan de enkelingen die hier of daar samen zijn of een kleine groep hebben gevormd. Er zullen heel grote groepen gevormd worden, zelfs hele waaiers van stromingen. Maar het spreekt vanzelf dat dit niet in de eerstvolgende jaren het geval zal zijn. Ik geef hier een groter perspectief aan, maar weet wel dat het in het verschiet ligt.

In de eerstvolgende jaren wordt een begin gemaakt met de constructie van deze dingen en het zullen vooral de innerlijke gebieden zijn die steeds meer op de voorgrond komen. Vandaar, als je daarin meegaat, dat je zal voelen dat je gedragen wordt, ook in die ontdekkingen. Je zal aanvoelen dat dit het punt van strijd is; dit is het punt van vooruitgang, dit is het punt van vinden. Als je dit bewust kan beleven, zal je daarin een vrede kunnen vinden omdat je weet: ‘kijk, dit is wat gedaan moet worden op aarde op dit moment.’

Wanneer je dit beseft, kan je een bijzondere vrede vinden, omdat je weet: ‘ik zit goed, ik ga dus mee met de evolutie, maar ook met de hele grote evolutie.’ Dan neem je je verantwoordelijkheid voor de aarde op. Heel veel mogelijkheden zijn daarin weggelegd voor de nieuwe mens, de mens die meegaat met de nieuwe energieën. Er is een nieuw soort licht werkzaam op aarde en daardoor vallen er heel wat nieuwe energieën te ontdekken. Hiermee zal men ook rekening moeten houden als men de innerlijke gebieden betreedt.

Er zal eveneens heel veel genezingswerk verricht worden waarbij men zal kunnen samenwerken met de engelen. Ook daarin vindt men vrede omdat men in dat Rijk van God zal zien hoe contacten met andere wezens gelegd worden. Tegelijk zal men ook beseffen dat men daarin geleid wordt. Want de Meesters van Wijsheid, aanwezig op deze aarde, zijn bezig mensen daarop voor te bereiden. Dat gebeurt op heel veel verschillende plaatsen en vanuit heel veel verschillende richtingen. Alles wordt eigenlijk tot stand gebracht wat tot stand gebracht moet worden.

De kiem en de kracht zijn aanwezig, en de mogelijkheid ligt in de mens zelf. Wanneer de mens meegaat in deze vernieuwingen, zal hij voor zichzelf kunnen opkomen en de dingen vinden die voor hemzelf belangrijk zijn. Het individu, de persoon, wordt niet uitgesloten. Integendeel, hij wordt als het ware opgeheven en komt in een andere mogelijkheid. Door de contacten die gelegd worden met de andere wezens, zullen mensen steeds nieuwe dingen uit hun innerlijk naar de oppervlakte kunnen brengen. Ze zullen ook met een steeds grotere zekerheid en vertrouwen hun werk doen. Er zullen dus bepaalde mensen zijn die met een heel grote vastberadenheid zullen zeggen van: “Kijk, zo en zo moet het gebeuren.”

Een politicus bijvoorbeeld; de anderen zullen niet weten waar hij zijn kennis gehaald heeft, maar toch zullen ze niets anders kunnen dan bevestigen dat wat die politieke leider gezegd heeft, juist is. Dit komt omdat hij vanuit het innerlijk en in groepsverband is beginnen te werken. De hele grote strekkingen op aarde zullen allemaal doordesemd en doortrokken worden met deze vernieuwing.

Het is een hele grote opgave die niet in één twee drie te realiseren valt en waarvan de belangen heel groot zijn. De aarde komt dus werkelijk in een vernieuwing. Maar deze zal zich niet in één keer manifesteren. Mensen zullen wel nieuwe en hele grote ervaringen beleven van waaruit men ook heel veel duidelijk zal kunnen maken aan de anderen, maar dit zal niet ineens gebeuren.

Het is eigenlijk een puzzel die in elkaar gezet wordt. Het grote spel bestaat eruit dat de verschillende stukjes her en der over de wereld verspreid zijn. Het ene volk zal het andere nodig hebben.

Vandaar dat de accenten zullen verschuiven naar vrede, samenwerking en de juiste menselijke verhoudingen. Men zal namelijk ondervinden dat er vanuit de innerlijke gebieden bepaalde schakels ontbreken en dat men daarvoor die ontbrekende stukken zal moeten kunnen vinden ergens in een volk dat tot nu toe misschien minder belang had, maar dat dan ineens toch zeer belangrijk blijkt. Elk volk op deze aarde heeft in zich een stukje van de puzzel. Geen enkel stuk kan gemist worden. Er zal een tendens ontstaan om daarnaar op zoek te gaan en om de volkeren in hun waarde te kunnen zien. Zo kan er een contact gelegd worden dat juist is.

Fragment uit Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan, blz.167-173

Bezinning 1Morya symboolEr is een uitschakeling van dictators die belangrijke gevolgen zal hebben op deze aarde. Er is een machtstrijd gaande. Als mens kan je dit niet altijd zien, maar er is een verschuiving. Er is een bepaald probleem dat naar voren gebracht zal worden en dat opgelost zal worden, niet door mensen maar door de hand van het Goddelijke. Weet dat er plannen zijn die uitgewerkt worden in het hele Grote op deze aarde en het heeft met mensen te maken. Je zal zien dat er nogal wat belangrijke veranderingen komen in bepaalde landen op deze aarde en dat er daardoor ook nogal wat moeilijkheden komen.

Er is een soort wind die waait op deze aarde, die vernieuwing brengt en die verandering brengt, en het is goed dat je het weet. Denk niet aan paniek, denk niet aan grote dingen die niet in de hand gehouden kunnen worden, want alles zal beheerst worden.

De vernieuwing

De mensheid gaat door processen van veranderingen. Zie het niet als oorlogen. Ten dele zal dit in bepaalde streken wel zo zijn, maar dát is niet de vernieuwing. De vernieuwing komt er omdat bepaalde structuren opgeheven worden waar miljoenen mensen mee te doen hebben gehad, structuren die hen gedwongen hebben in een bepaalde richting te gaan. En nu worden er mensen vrij. Dat betekent een grote omwenteling op deze aarde. Mensen zullen steeds meer in contact kunnen komen met dingen die belangrijk zijn voor hen, waar ze ook leven. Je zal zien dat het patroon van deze aarde min of meer verandert, in die zin dat mensen in een grotere vrijheid kunnen komen en dat ze ook tot meer plichtsbesef kunnen komen met elkaar.

Er zal een ruime democratische tendens tot stand komen op deze aarde, maar met grote moeilijkheden en met grote gevolgen. Je zal ook begrijpen dat er bepaalde landen daarin een cruciale rol spelen, waar er iets gebeurt, waar er dus mensen vervangen worden. Waardoor er een grotere vrijheid komt en een grotere aandacht naar dingen die heel belangrijk zijn.

De waarden

Weet, de aarde staat in veranderingen en je zal daaraan deelnemen en je zal van deze dingen bepaalde begrippen kunnen hebben die belangrijk zijn.

Je zal zien dat er nogal wat veranderingen komen, ook in je persoonlijk leven. Als je dat wil en als je tot begrip wil komen, zullen er in je persoonlijk leven heel veel dingen duidelijk kunnen worden, mede doordat er zoveel verschuivingen gebeuren op deze aarde, en dat de waarden meer naar voren gebracht zullen worden.

Grote bewegingen onder bepaalde volkeren

Hele generaties hebben gevochten om een bepaald goed op deze aarde tot stand te brengen en nu komen er een aantal nieuwe generaties, nu komen er nieuwe mensen die nieuwe dingen voor het voetlicht brengen. We zitten op een scharnierpunt, we zitten dus in een verandering.
Er is een element dat aangedragen wordt, dat nieuw is en er is een element dat weggaat, dat verouderd is. En dat gebeurt nu. Als Ik zeg ‘nu’, dan betekent dat in de eerste maanden, jaren. Je zal zien dat er merkbaar wat gebeurt op deze aarde, dat er een soort rush is van hier naar daar. Er zijn mensen die aan bepaalde toestanden proberen te ontsnappen en er zijn grote bewegingen tussen bepaalde volkeren onderling, en het heeft een invloed op de totaliteit van de wereld. Vandaar dat Ik het even aangeef, opdat je het zou kunnen zien. Maar ga niet mee in deze bewegingen. Wees rustig daarin en weet dat de veranderingen hoe dan ook moeten gebeuren en dat het veranderingen ten goede zijn. Je moet niet ongerust zijn.

Fragment uit Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen