Vraag & antwoord

Zes vragen rond oorlog

Over oorlog

Welke kant moeten we kiezen?

uit “Morya Bezinning 6: De wereld in verandering”
(Geert Crevits) © Mayil.com

(…) Er zijn op deze aarde dingen aan het gebeuren die de verwantschap tussen de volkeren duidelijk maken. Je zou natuurlijk kunnen kiezen aan welke kant je staat, maar dit moet je nooit doen. Dit is de moeilijkheid. Weet dat volkeren bestaan uit elementen, uit individuen, uit mensen. Weet dan ook dat er een soort innerlijke plicht is om als mens tegenover mens te staan, welke mens het ook is, en tot welk volk, tot welke godsdienst hij ook behoort.

Weet dat er een soort innerlijke plicht is om als mens tegenover mens te staan

Het is heel moeilijk om een juiste houding aan te nemen tegenover je medemens. Je kan dit alleen vanuit je hart en niet zozeer vanuit je denken. Als je ziet dat mensen oordelen over anderen, ga daar zelf niet in mee. Zet je niet aan de ene of de andere kant, sluit geen mensen uit omdat ze toevallig behoren tot een bepaald volk.

Je zou natuurlijk kunnen kiezen aan welke kant je staat, maar dit moet je nooit doen. Weet dat volkeren bestaan uit elementen, uit individuen, uit mensen. Sluit geen mensen uit omdat ze toevallig behoren tot een bepaald volk

Verdeeldheid

Je zal zien dat op korte tijd de sympathie wisselt van hier naar daar, van het ene volk naar het andere volk. En voortdurend zullen er wisselingen komen zowel in heersers als in toestanden, zowel in mogelijkheden, als in onmogelijkheden… Kortom, er zijn zaken die heel vlug op elkaar zullen volgen en die de mensen in een verdeeldheid kunnen plaatsen, zelfs in Europa, de ene mens tegenover de ander.

Ga daar niet in mee. Wees overtuigd dat er een nauwe betrokkenheid is tussen jouw hart en de harten van andere mensen, maar zeg niet: zo is het. Want de ware toedracht van bepaalde zaken weet je tenslotte niet. En zelfs als anderen zeggen: zo zit het, dan moet je weten dat je daar een zekere rust tegenover moet hebben. Je zal zien dat er heel veel wisselingen komen in uitspraken, in mensen, in voorkeuren, in bepalen van schade, in bepaalde visies die men uitdrukt…

Zeg niet: zo is het. Want de ware toedracht van bepaalde zaken weet je tenslotte niet

Bidden zowel voor de een als voor de ander

Het kan zelfs zijn dat hier in dit land mensen verdeeld raken over een aantal uitspraken van grote politici, of van mensen met een groot aanzien, uitspraken waarvan men achteraf zal beseffen: eigenlijk had dat niet mogen gezegd zijn.

Als je meegaat in al die dingen zou je zelf in een verscheurdheid kunnen komen en dat is absoluut niet nodig. Je moet weten dat je een goed mens bent en dat er goede mensen zijn aan welke kant ook. Dit is echt heel belangrijk, dat je dus een gevoeligheid blijft houden voor de mens en voor het menselijke probleem, voor het menselijk drama ook en dat je kan bidden zowel voor de één als voor de ander om uiteindelijk te proberen om in alles tot een rechtvaardigheid te komen.

Er zijn goede mensen aan welke kant ook

Zeer zeker gebeuren er heel mooie dingen op deze aarde en zullen er heel veel mensen tot het bewustzijn komen dat het idee dat ze hebben over mensen heel sterk gerelativeerd moet worden; dat er altijd een soort keuze gemaakt wordt, maar dat dat soms niet mogelijk is, omdat men de menselijkheid moet zien, en de menselijke kant van drama’s.

Soms scherpe uitspraken

Heel veel zaken zijn heel mooi. Innerlijk zijn er een aantal dingen duidelijk aan het worden bij mensen, dat ze als het ware door de problemen heen kijken. Althans sommigen zullen dat kunnen. Anderen kunnen dat niet, vandaar dat er bepaalde uitspraken in de media heel scherp kunnen zijn en dat je die misschien niet kan weerleggen maar wel doorzien.

Steeds meer mensen zullen de problemen van hun medemensen kunnen begrijpen en ze zullen elkaar kunnen vinden over de grenzen heen en elkaar kunnen steunen.

Vermenging van volkeren

Wat er ook komt, er is een bepaalde vermenging van volkeren, een soort puzzel die uit elkaar getrokken wordt om later opnieuw in elkaar gepast te worden, maar op een andere manier. Er is heel veel aan het gebeuren op deze wereld. Ik spreek daarover omdat het dicht bij je huis gebeurt, dus in Europa, en omdat er een aantal dingen zijn die daarmee samengaan en in je eigen persoonlijk leven in vraag gesteld kunnen worden.

In jezelf kan er een grote duidelijkheid zijn als je hoe dan ook kiest vóór en niet tegen de mensen en als je kiest voor het verzachten van het leed van de mens.

Zeer zeker zal er na verloop van tijd uitkomst geboden worden, zowel voor de ene volkeren als voor de andere volkeren en - Ik herhaal - er zullen heel veel wisselingen komen in regeerders en in mensen die de verantwoordelijkheid dragen voor bepaalde volkeren.

Kies vóór en niet tegen de mensen

Oppervlakkig gezien rampzalig

Innerlijk kan er toch een verscheurdheid zijn bij mensen, maar er is een mogelijkheid dat dat op een voorzichtige manier aangepakt wordt en dat men ziet dat men inderdaad dieper leert kijken naar bepaalde problemen. Er kan een angst zijn bij bepaalde volkeren, maar die angst zal zeker op een heel korte tijd gelenigd worden en er zal een vreugde voor in de plaats komen, zowel voor de één als voor de ander. Er is dus heel veel aan de hand op deze aarde, er zijn diepe krachten aan het werk.

Er is ook een diepe wonde geslagen. Oppervlakkig gezien zijn er een aantal rampzalige zaken, maar in de diepte zijn er grote werkelijkheden in het spel. Er is een kracht van licht werkzaam op deze aarde en zeer zeker is het zo dat mensen elkaar kunnen vinden rond bepaalde problemen die nu aan de orde zijn. Maar behoud een afstand, behoud een objectiviteit als je dat enigszins kan, in je gedachten, maar zeker in je hart. Er moet een dierbaarheid kunnen zijn van jou naar die ander, wie hij of zij ook is, en probeer dan ook op een nuchtere manier te kijken naar alles wat je hoort en wat je ziet.

Probeer op een nuchtere manier te kijken naar alles wat je hoort en wat je ziet

Solidariteit

Er komen grote duidelijkheden in je eigen hart, want je zal uit alles leren en zeer zeker is de betrokkenheid van mensen met elkaar een heel diepe kracht. Dat wil zeggen: mensen kunnen een zekere solidariteit voelen met elkaar en kunnen de misère van anderen lenigen. Als je dat materieel niet kan, doe het dan gevoelsmatig of doe het op een spirituele manier.

Dit laatste wil zeggen dat je bidt voor die mensen. Dit is heel belangrijk, want zo worden er lijnen van licht gezet die beschermend werken voor mensen, hoe ver ze ook van je verwijderd zijn. Het is belangrijk dat je af en toe je aandacht geeft aan deze mensen, ook al wonen ze veraf, door een beroep te doen op de Goddelijke Moeder en door Haar te smeken om hulp. Er gebeuren mooie dingen op deze aarde en er is een geweldige solidariteit tussen mensen.”

Bid voor die mensen, zo worden er lijnen van licht gezet die beschermend werken voor mensen, hoe ver ze ook van je verwijderd zijn

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Bron: “Morya Bezinning 6: De wereld in verandering”
uit hoofdstuk 3: ‘Een universele aanpak in het verzachten van het leed’

Morya Bezinning 6: De wereld in verandering

Over oorlog

Waarom mislukt oorlog altijd?

uit “Morya Wijsheid 1: Bewust handelen”
(Geert Crevits) © Mayil.com

Liefde die niet ervaren wordt in het innerlijke, in het diepste van de mens, is geen echte liefde. Liefde gaat altijd via het hart, dat de eenmakende kracht is tussen de verscheidene tegenstellingen in de mens. Want heel veel in de mens dat vanuit deze wereld, vanuit deze werelden bekeken wordt, zit in een tegenstelling.

Alleen liefde kan deze tegenstellingen overbruggen omdat ze in zichzelf alle tegenstellingen draagt. (...)

De spiraal van het geweld

Het kwaad grijpt om zich heen om vastheid en zekerheid te krijgen, maar het vindt die niet in de fragmenten die het rond zich verzamelt. En dat is altijd wat gebeurt: het kwaad wil binnen zijn eigen niveau tot een oplossing komen van de kern van het bestaan maar dat kan niet. Vandaar dat het mislukt en ook steeds opnieuw mislukt.

Het kwaad op de wereld rijgt de ene mislukking aan de andere. Je ziet het in oorlogen waarin de mens voortdurend mislukt. Oorlogen waarin hij de anderen uitschakelt en gekwetst wordt in zijn gevoelens, zijn streven, zijn doel en zijn levenskern. Het is één groot falen, omdat men het probeert op te lossen binnen het wereldse niveau.

Het kwaad wil binnen het wereldse niveau tot een oplossing komen maar dat kan niet

Omdat er zoiets als een drang naar oplossing in de mens is, zal hij daar steeds mee verder gaan. Als de mens dus één keer een bepaalde oplossing zoekt in zijn leven vanuit een bepaald niveau, zal hij daarmee doorgaan totdat hij het uitgeput heeft. Vandaar dat een oorlog altijd gevaarlijk is omdat men binnen dit niveau altijd maar meer elementen inschakelt om tot een oplossing te komen, maar nooit vanuit een diepte. Zo zie je dat geweld als een spiraal werkt en voortdurend andere krachten inschakelt om op ditzelfde niveau een oplossing te vinden.

Een oorlog is altijd gevaarlijk omdat men binnen dit niveau altijd maar meer elementen inschakelt om tot een oplossing te komen

Je kan dit ook in je eigen leven zien. Wanneer je bijvoorbeeld ruzie hebt, zal je die ruzie proberen over te dragen naar anderen, die dan voor de ene of de andere partij kiezen, het liefst voor die van jou. Zij nemen een standpunt in om op dit niveau krachtiger te zijn tegenover de anderen. Zo zie je de spiraal van het geweld ontstaan.

De oplossing die de liefde brengt, is een totaal andere oplossing. De polariteiten versmelten op een totaal ander niveau.

In de liefde zijn er altijd oplossingen

In de liefde heb je respect voor elk niveau. Je kan het materiële als het materiële blijven zien, waarin je de spanning en de ene pool kan ervaren. Tegelijk heb je in de liefde een andere pool, die een andere spanning toevoegt en zo een oplossing brengt. Want in de liefde zijn er altijd oplossingen. Hoe moeilijk het leven ook is, de liefde zal oplossingen brengen. De liefde zal niet zeggen: “De spanning moet weg.” Integendeel, de liefde zal zeggen: “Met deze spanning kan ik verder.”

De liefde zal niet zeggen: “De spanning moet weg.”

En zo moet je het durven zien in je leven. Als er dus spanningen zijn in je leven, moet je die niet opgeven, maar er een nieuw element bij betrekken dat een grotere synthese, een grotere eenheid bewerkstelligt. Dat moet je proberen te doen op zo een manier dat je vrede vindt in jezelf door de beide polen te aanvaarden, te zien en ermee te leven.

Durven leven met tegenstellingen

Er gaat een enorme kracht uit van mensen die ieder ander mens kunnen aanvaarden. Deze mensen, die dus die spanningen in zich dragen, hebben een enorme liefde, want zij laten de ander toe zichzelf te zijn. Dat is een spanningspool.

Als wij naar een ander kijken, kunnen wij ondervinden dat dit spanningen teweegbrengt. Die ander denkt anders, is anders gekleed, zegt andere dingen, doet andere dingen, weet andere dingen … Dit zijn allemaal spanningen omdat wij niet in deze tegenstellingen durven te leven. Als we daarin zouden durven leven, zouden we zien dat dit best haalbaar is, alleen niet vanuit hetzelfde niveau, maar vanuit een dieper niveau.

Wanneer je in jezelf een spanning hebt die tot een eenheid, een rust en een vrede is gekomen omdat er een aanvaarden van de tegenstellingen is, dan zal je zien dat je die eveneens in de buitenwereld kan aanvaarden. Dan pas kan je dus de grotere tegenstellingen in de buitenwereld accepteren.”

Die ander denkt anders, is anders gekleed, zegt andere dingen, doet andere dingen, weet andere dingen - dit zijn allemaal spanningen

Als we in de tegenstellingen zouden durven leven, zouden we zien dat dit best haalbaar is, alleen niet vanuit hetzelfde niveau, maar vanuit een dieper niveau

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Bron: “Morya Wijsheid 1: Bewust handelen”
uit hoofdstuk 10: ‘Nog meer over liefde’

Morya Wijsheid 1: Bewust handelen

Over oorlog

Waarom wordt er zo geknoeid met deze aarde?

uit “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”
(Geert Crevits) © Mayil.com

Op de aarde is er verdeeldheid. Als je naar de aarde kijkt, is er niets anders dan strijd en strijd en strijd. De een zegt dit, de ander zegt iets anders. De een handelt zo, de ander handelt weer anders. De een plant een boom, de ander zaagt hem om of vertrapt hem nog voor hij groot is. En op deze manier is men bezig met bouwen en afbreken.

Laat je daardoor niet raken, wees daar niet verdrietig om, maar weet dat de aarde een voortdurende omwenteling in zich draagt en dat ze overvloedig bezig is met alle mogelijke wezens en dat er aan deze aarde geen einde komt.

Er is niet zoiets als een dood weggelegd voor deze aarde, toch niet binnen het perspectief dat wij kunnen meemaken. De aarde is miljoenen jaren oud en zal nog miljoenen jaren meegaan.

De aarde kan je zien als een toneel waar voortdurend een decor wordt opgebouwd dat in de plaats zal komen van een ander decor, dat daarom afgebroken wordt

Heb geen verdriet door het feit dat er geknoeid wordt met deze aarde. Dat veroorzaakt enorm veel ellende in de gevoelens van de mensen. Neem daar afstand van. De aarde kan je zien als een toneel waar voortdurend een decor wordt opgebouwd dat in de plaats zal komen van een ander decor, dat daarom afgebroken wordt. Dat zijn de oorlogen. Men is vanuit een heel groot energieveld gaan herstructureren en dat gaat maar door.

Deze aarde zit in voortdurende veranderingen die verschrikkelijk zijn voor de mens die ze bekijkt vanop deze aarde. Maar deze veranderingen brengen een enorme energiewenteling met zich mee. Die is waar te nemen door de mens die vanuit de energievelden kan kijken. Dan zie je dat er precies daardoor enorme vernieuwingen mogelijk worden.

Precies daardoor worden enorme vernieuwingen mogelijk

Het grote doel van alles is de liefde

De mens is een eeuwig wezen. De mens is, net zoals de aarde, een geheel dat vooruitgaat en zich ontwikkelt. En steeds maar weer kan hij naar deze aarde komen als hij dat wil, om een stukje ervaring toe te voegen aan wat hij heeft meegemaakt.

Het grote doel van alles is de liefde. Er is niets anders dan liefde in dit heelal waarin wij leven. En deze liefde kan jij ontdekken, want ze is er. Het is niet zo dat de liefde gemaakt moet worden. Neen, de liefde is er. Ze is een oneindige bron die er altijd is, die stroomt, die herstelt, die bouwt en die alles aan het herscheppen is. En dat kunnen wij als mensen zien, dat is erg nuttig.

De liefde is een oneindige bron die er altijd is, die stroomt, die herstelt, die bouwt en die alles aan het herscheppen is

Hoe meer je kan zien dat er liefde is in je eigen hart en in de harten van je medemensen, hoe meer je de werkelijkheid van deze aarde kan ontdekken.

Veel mensen kunnen dit niet zien. Ze zien alleen maar de tonelen van afbraak, van verspreiding, van een ontwikkeling die haar eigen gang gaat en die niets met liefde te maken heeft. Maar dan zien ze de werkelijkheid van deze aarde nog altijd niet. De werkelijkheid van deze aarde is totaal anders dan wat je als mens met je ogen leert te bekijken.”

Veel mensen zien alleen maar de tonelen van afbraak, van verspreiding, van een ontwikkeling die haar eigen gang gaat en die niets met liefde te maken heeft

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Bron: “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”
uit hoofdstuk 1: ‘Een klein en een groot leven’

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart

Over oorlog

En wat met zij die sneuvelen?

uit “Morya Cursus Levensvreugde 7”
(Geert Crevits) © Mayil.com

Er moet een nieuwe aarde komen, een nieuwe wereld, nieuwe mensen die vanuit die diepe kracht in ontplooiing komen, die het goed vinden om dingen te doen vanuit de goedheid van hun hart, die zich openstellen voor het wonder van het leven, die in die diepe kracht zichzelf leren kennen op een unieke manier om er te zijn voor elkaar, voor de ander, voor de wereld. (...)

Weet wel dat het leven beschermd wordt en dat mensen die moeten gaan, zullen gaan. Maar dat wil niet zeggen dat hun leven niet beschermd is.

Het is niet omdat een jong mens in een oorlog sneuvelt, dat zijn leven niet beschermd is, dat hij niet opgevangen wordt aan de andere kant van de dood en dat er niet heel mooie momenten kunnen zijn in zijn leven waar hij ook na zijn dood in contact gebracht wordt met de overlevenden, met de mensen die aan deze kant staan.”

Ieder leven wordt beschermd

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Bron: fragment uit “Morya Cursus Levensvreugde 7” (nog onuitgegeven boek)

Meester Morya

Over oorlog

Helpt het om te bidden voor mensen in oorlog? Hoe moet ik dat dan doen?

uit “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid”
(Geert Crevits) © Mayil.com

Er zijn situaties op deze aarde die zo angstwekkend zijn dat je daarvoor moet proberen te bidden, dat je daar probeert licht in te brengen van een afstand.

Ieder gebed is een kracht, ieder contact met God is een kracht. Iedere oorzaak heeft een gevolg. Als je met God bezig bent, heeft het een goed gevolg. Dat wil zeggen dat je licht binnenbrengt op deze aarde, maar het is iets wat je moet proberen langs je hart, dat je je openstelt langs je hart, dat je in een openheid kan staan tegenover het Goddelijke, met de betekenis dat je iets wil en kan doen voor iemand anders. Je zal daarin ook gesteund zijn door anderen en je kan ook contact krijgen met anderen op dit niveau. (…)

Probeer te bidden langs je hart, probeer in een openheid te staan tegenover het Goddelijke, met de betekenis dat je iets wil en kan doen voor iemand anders

Er zijn heel veel momenten op deze aarde waarop er een heel mooie strijd gestreden wordt. Er zijn heel veel momenten op deze aarde waarop je dit ook kan zien en waar je ervan kan houden. En het betekent dat je dan jezelf opent voor deze krachtvelden die tot rust moeten kunnen komen.

Er zijn heel veel momenten op deze aarde waarop er een heel mooie strijd gestreden wordt

Mensen die rust kunnen brengen

Wanneer je bidt voor de mensen die in oorlog zijn, breng je daar een rust in. Wanneer je opkomt voor mensen die in nood zijn, breng je een rust in hun leven. Het is een heel belangrijk feit op deze aarde dat er mensen zijn die rust kunnen brengen in het hele grote leven. Niet alleen in hun eigen leven, maar ook in het hele grote leven.

Probeer dus rust te brengen in je eigen leven, maar ook, als je dat kan en als je dat wil, in het hele grote leven. En dat kan je omdat je krachtig bent en omdat je gevonden hebt wat het is op verschillende vlakken tegelijkertijd bezig te zijn, met verschillende aandachtspunten in jezelf bezig te zijn. Je moet kunnen staan in je gevoelens, in je denken en je moet daar de rust in kunnen brengen.

En je moet je actief kunnen opstellen ten opzichte van deze aarde. Niet om haar probleem op te lossen, maar om de rust te brengen op jouw eigen manier.”

Wanneer je bidt voor de mensen die in oorlog zijn, breng je daar een rust in

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Bron: “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid
uit hoofdstuk 5: ‘De aarde heeft haar eigen bedoelingen’

Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid

Over oorlog

Al die oorlogen, moet ik daar echt mee begaan zijn?

uit “Morya Cursus Levensverdieping 15”
(Geert Crevits) © Mayil.com

Wanneer er een verwondering is in de mens over de feiten van deze aarde - want, als je naar deze aarde kijkt, dan zal je zien dat er heel veel omwoeling is, omwentelingen, heel veel verstandige reacties ook van mensen die dit leren begrijpen en die dit stilletjes aan leren integreren in hun eigen leven... want ook dat nog.

Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar oorlogssituaties, dan moet je weten dat er altijd veel meer aan de hand is dan wat er in de kranten staat. En intuïtief kan je ook voelen wat er werkelijk aan de hand is. Dus dat er bepaalde herschikkingen zijn, bepaalde mogelijkheden die volkeren voor zichzelf aan het zoeken zijn en bepaalde vernieuwing die zich daarin naar voor brengt of naar voor gebracht wordt. En het betekent ook altijd dat er dan nieuwe contacten kunnen komen van die volkeren naar de wereld toe.

Er is altijd veel meer aan de hand dan wat er in de kranten staat. Intuïtief kan je voelen wat er werkelijk aan de hand is

Het is precies als er iets gebeurt zoals een oorlog, dat er bijvoorbeeld een vereniging is daar rond, dat er krachten zijn die zich daarrond organiseren en dat er een aandacht is, een soort aandacht die naar deze volkeren gaat die in spanning leven en die zichzelf aan het vernieuwen zijn.

Als er iets gebeurt zoals een oorlog gaat er een soort aandacht naar deze volkeren die zichzelf aan het vernieuwen zijn

Je kan ermee bezig zijn, of niet

Het is evident mogelijk daar voor jezelf een soort besluit van te vormen van: 'ik hou mij daarmee bezig' of 'ik hou mij daar niet mee bezig'. En dat kan je alle twee. Je mag dus, als er bepaalde moeilijkheden zijn op deze aarde, ofwel daar mee bezig zijn, ofwel daar niet mee bezig zijn, omdat het wel eens zo kan zijn dat het storend werkt in je eigen evolutie, ofwel dat het iets bijbrengt aan je eigen evolutie.

Omdat je precies in een verwantschap staat met sommige volkeren en met andere niet, is het dat je niet met alles moet bezig zijn: niet met elke oorlog, niet met elk spanningspunt, niet met alles wat er zich voordoet op deze aarde, maar dat je daarbij voor jezelf het gevoel moet hebben of dat iets is wat voor jou is of dat iets is wat niet voor jou is.

Je hoeft niet met elke oorlog bezig te zijn

Er zijn dus verwantschappen op deze aarde die zich zullen uitdrukken en steeds meer en steeds bewuster. En het betekent dat er bepaalde mensen zijn die met iets bezig zijn en dat er andere mensen zijn die totaal met iets anders bezig zijn.

Er zijn dus bepaalde energieën die zich schikken en die van de ene groep naar de andere gaan en die weer de anderen niet raken. En dat moet mogelijk zijn, want anders is er ook daarin een verwarring.

Je kan dus nooit bepalen waar een ander mee bezig moet zijn en het moet ook niet zijn dat ieder land met alle landen bezig is. Maar het moet wel zijn dat er bepaalde klemtonen gelegd kunnen worden en bepaalde relaties kunnen duidelijk naar voren gebracht worden die zo zijn binnen een bepaald volk en binnen een ander volk niet. Dus men moet dat ook herkennen en men zal dan ook zijdelings met elkaar te maken hebben, want er zijn ook heel veel parallellen te ontdekken tussen bepaalde volkeren en tussen andere volkeren totaal niet.

Je kan nooit bepalen waar een ander mee bezig moet zijn

Vandaar dat men voorzichtig moet zijn in zijn oordeel daarin en dat men daarin zijn intuïtie moet kunnen volgen.

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Bron: fragment uit “Morya Cursus Levensverdieping 15” (nog onuitgegeven boek)

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart