php

Vraag & antwoord

God & spiritualiteit

Ik heb een verschijning gezien, ik heb een wezen van Licht ontmoet. Ik heb dit nog nooit aan iemand durven vertellen. Heb ik het mij ingebeeld? Of scheelt er iets aan mijn mentale gezondheid?

uit “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd”
(Geert Crevits) © Mayil.com

Krachten die zich verkleden

Er zijn altijd wezens rond deze aarde die mensen begeleiden en het is belangrijk dat je dit beseft. Want als je je openstelt voor het Goddelijke, zijn er niet alleen de krachten uit het Goddelijke die naar je toe komen. Soms ‘verkleden’ die krachten zich, ze doen zich voor als wezens, en dit is een normaal fenomeen binnen het Goddelijke.

De krachten van het Goddelijke 'verkleden' zich soms, ze doen zich voor als wezens en dit is een normaal fenomeen binnen het Goddelijke

Er zijn zoveel dingen in het leven die een mens zouden kunnen verwonderen, maar het is zeer verwonderlijk hoe weinig mensen begrip hebben van de wezens die rond hen zijn. Toch zullen meer en meer mensen gaan spreken over gidsen in hun leven, of over wezens die hen begeleiden, of over het contact met overledenen - hier moet je wel voorzichtig mee zijn - maar het betekent wel dat men daar de juiste klemtoon legt. De mens leeft niet alleen, de mens is niet alleen. De mens is begeleid, wordt begeleid door engelen.

Er zijn zoveel wezens - engelen en andere wezens - rond je dat je het idee kan krijgen dat jij hier op deze aarde zelf een van de wezens bent, een wezen dat op zoek is naar een ruimer begrip van de werkelijkheid.

De mens wordt begeleid door engelen

De werkelijkheid op deze aarde zal zich meer en meer openstellen voor de andere sferen en dat is een heel belangrijke stap in het bewustzijn van de mensheid. Wanneer de mensheid open komt voor die andere sferen, voor die andere wezens, dan zal er een soort openbaring op volgen, want na het contact met die wezens zullen mensen een ander contact krijgen met hun eigen innerlijk, waardoor ze ook die wezens kunnen begrijpen en de betekenis kunnen begrijpen van deze contacten.

Nog geen naam

Maar eerst zullen er daar die contacten zijn zonder dat mensen kunnen begrijpen wat er gebeurt wanneer die wezens naar hen toe komen. De mens heeft nog geen naam voor al die wezens. Mensen hebben soms verschijningen of ervaringen en komen in contact met vreemdsoortige wezens die ze op deze aarde niet kennen en die vreemdsoortige wezens hebben op hun beurt ook nog geen naam voor de mens, maar ze hebben in zichzelf wel een functie op de aarde en krijgen stilaan meer betekenis.

De mens kan open komen voor deze sferen en dat is niet iets om bang voor te zijn. Denk niet dat het abnormale fenomenen zijn. Ik spreek hier wel over gezonde mensen die eerlijk leven en die in zichzelf kunnen staan op een nuchtere manier, en die toch dergelijke ervaringen zullen hebben, zonder de indruk te hebben van zichzelf dat ze op de een of andere manier ziek zijn of overspannen.

Wees niet verwonderd als er meer en meer mensen - en vooral kinderen - zullen spreken over dergelijke ervaringen

Het staat vast dat er een gewoon contact tot stand zal komen met dergelijke wezens. Wees dus niet verwonderd als er meer en meer mensen - en vooral kinderen, de jongere generatie - zullen spreken over dergelijke ervaringen. Ze zullen willen weten wat het betekent en raad komen vragen aan mensen die wel eens andere mensen begeleiden, met de verwachting dat ze uitleg kunnen krijgen.

Het is moeilijk voor de mensen op deze aarde om inzicht te krijgen in deze materie, en toch zullen er steeds meer contacten zijn met wezens die ze niet kunnen thuiswijzen, omdat de sferen - de ‘hemelen’ zoals dat hier op deze aarde genoemd wordt - heel veel mogelijkheden in zich dragen die nu voor het eerst aangereikt zullen worden. En er zijn ook werkelijkheden die rond deze aarde zijn, die rond de mensen zijn en die in zichzelf een soort boodschap of vraag dragen van: ‘hoe kan de samenwerking verlopen tussen deze wezens, tussen deze sferen, en de mensheid in haar totaliteit?’

Er zijn verschuivingen aan de gang binnen de etherische gebieden waardoor contacten met die wezens mogelijk worden

Andersoortige ervaringen

Er zijn dus verschuivingen aan de gang ook binnen de etherische gebieden, waardoor contacten met die wezens mogelijk worden en van waaruit een nieuwe vraag zich zal opdringen: ‘hoe moeten we daarover denken? Hoe moeten we daarmee leven? En wat is de betekenis daarvan?’

Steeds vaker zullen mensen opgeschrikt worden door verhalen in romans of sciencefiction films en dergelijke, waardoor ze gaan nadenken: ‘hoe moeten we dit begrijpen?’ Want er zijn nu reeds mensen op deze aarde die zulke fenomenen waarnemen in hun eigen leven en die het in de kunst introduceren.

Binnen de kunst wordt zoiets makkelijk geaccepteerd, maar als het eenmaal in de werkelijkheid van het beleefde komt, zal het moeilijker te aanvaarden zijn omdat men er niet meer onderuit zal kunnen en verklaringen zal moeten gaan zoeken, en dit ook zal kunnen.

Het is belangrijk dat de mens erop bedacht is dat er andersoortige ervaringen in zijn leefwereld kunnen binnenkomen. Hierdoor heeft hij een ruimere manier van ervaren op deze aarde, die meer te maken heeft met die andere sferen, met die andere dimensies die dichter bij hem zullen komen.

Het is belangrijk dat de mens erop bedacht is dat er andersoortige ervaringen in zijn leefwereld kunnen binnenkomen. Hierdoor heeft hij een ruimere manier van ervaren op deze aarde, die meer te maken heeft met die andere sferen, met die andere dimensies die dichter bij hem zullen komen.

Op dit moment zijn er mensen die een begin gemaakt hebben met dergelijke ervaringen maar die er nog over zwijgen en daar dus alleen mee staan en alleen mee leven.

De vraag is dikwijls van: ‘hoe moeten wij leven? En waar moeten wij naartoe met onze ervaringen? En wie kan ons begrijpen?’ Maar er zullen steeds meer mensen zijn die gevormd worden, zodat ze inderdaad mensen kunnen begeleiden tot in de diepte.

Op dit moment zijn er mensen die een begin gemaakt hebben met dergelijke ervaringen maar die er nog over zwijgen en daar dus alleen mee staan en alleen mee leven. Maar er komt een tijd dat daarover uitgewisseld wordt en dat men dit nieuw gegeven zal kunnen beschouwen als een interessant fenomeen, als iets wat te maken heeft met een ontwikkeling en met een steeds verder zoeken van de mens.

Sommige mensen zullen daar zelfs leiding in ontvangen: ze zullen in die sferen gebracht worden - je zou kunnen zeggen in uittreding - zodat ze daaruit leren en ze de nieuwe dingen kunnen aanbrengen die belangrijk zijn voor deze aarde. Daardoor komt er een grote uitwisseling van kennis. Maar niet in het begin. In het begin zijn het beelden die men ziet of contacten die gelegd worden, maar de taal zal nog niet gekend zijn en men zal nog niet weten hoe men een telepathische communicatie kan hebben met deze wezens.

Het is belangrijk dat je je over alles vragen durft te stellen op deze aarde. Oriënteer je zo ruim mogelijk, sluit niets uit en zeg niet onmiddellijk dat wat je daar hoort of ziet, fenomenen zijn die behoren tot een ziektebeeld. Er is natuurlijk een waan op deze aarde, zeer zeker, en er zijn mensen die schizofreen zijn en mensen die in die sferen gebracht worden door ziekte of door wat men scheuren in de aura noemt, of door ongelukken die gebeurd zijn. Maar daarnaast zullen er ook normale fenomenen plaatsvinden in sferen die niet afschrikwekkend zijn maar die normaal zijn, en er zullen dus ook normale contacten gelegd kunnen worden. Vandaar, het zullen op termijn echte uitwisselingen kunnen worden waardoor men op deze aarde heel veel zal leren over deze sferen.

Een nieuw gegeven op grote schaal

Er zijn altijd mensen geweest op deze aarde die op deze manier met sferen geleefd hebben en dit als normaal hebben ervaren, maar het waren enkelingen. In deze tijd zal het dus vaker voorkomen; hele groepen mensen zullen dergelijke fenomenen kunnen beleven en zullen daarin een weg banen voor zichzelf en voor anderen. Want het is een nieuw gegeven op grote schaal, zoals Ik dat hier voorstel. De volgende generaties zullen met dergelijke dingen geconfronteerd worden en er ook de andere mensen mee confronteren.

In deze tijd zal het vaker voorkomen

Het ligt niet buiten je leven. Het is niet zo dat je moet denken: ‘we hebben daar nog alle tijd voor.’ Neen, de wereld verandert ontzettend snel, ook op dit gebied. Houd er dus rekening mee, maar je hoeft er niet bang voor te zijn.

Sommige mensen die bepaalde verschijningen hebben, zullen wel bang zijn omdat ze niet weten dat deze dingen normaal zijn en zich spontaan kunnen aandienen.

Ook jij, in jouw meditatie, kan die heel diepe contacten treffen. Misschien schrik je er eerst van op, maar uiteindelijk zal je kunnen begrijpen dat het een betekenis heeft en dat je dat niet moet wegwuiven als: ‘ik ben misschien overspannen of ik ben dit of dat.’ Neen, probeer het niet op die manier te verklaren. Probeer er gewoon aandacht voor te hebben en er niet onmiddellijk zomaar iets van te maken.

Je moet het niet wegwuiven als: ‘ik ben misschien overspannen'

Als je iets meegemaakt hebt en voor jezelf daar een beschrijving van geeft, probeer dan zo getrouw mogelijk bij de ervaring te blijven.

Kijk naar je eigen ervaring, en wanneer je ze verwoordt, probeer het zo nauwkeurig mogelijk te verwoorden, net zoals je zou doen met dromen bijvoorbeeld. Maar dit zijn geen dromen, het zijn echte contacten. Dat betekent dat de uitwisseling die je hebt, met je gewone, normale bewustzijn verloopt.

Probeer je ervaring zo getrouw mogelijk te beschrijven en zo nauwkeurig mogelijk te verwoorden

Er zijn dus bepaalde fenomenen die de mensheid zullen verrassen, en die een verschuiving zullen teweegbrengen in het bewustzijn van mensen.

Geen fantasie

Mensen zijn dikwijls kregelig als het over dit soort dingen gaat omdat ze denken dat het tot de fantasie behoort. Maar in wezen zijn er dus dingen die gebeuren en zullen gebeuren die noch tot de fantasie noch tot het ziektebeeld behoren. Het zijn gewone fenomenen van het dagelijkse leven, van waaruit een nauwer contact zal ontstaan met de sferen.

Mensen zijn dikwijls kregelig als het over dit soort dingen gaat omdat ze denken dat het tot de fantasie behoort

Er zijn altijd momenten geweest op deze aarde, als je de heel grote geschiedenis zou kunnen zien, waar dergelijke contacten mogelijk waren en waar men er gebruik van heeft gemaakt om bijvoorbeeld bepaalde informatie door te geven van de een naar de ander. Op deze manier zijn er heel grote fenomenen tot stand gekomen zoals bijvoorbeeld verplaatsing van energieën en zelfs verplaatsing van materie op deze aarde.

Er is dus een samenwerking mogelijk tussen de verschillende sferen en daardoor kan men zelfs op deze aarde een ander zicht krijgen op bijvoorbeeld zwaartekracht en het omgaan met materie. Dat zijn heel oude zaken die ook in Atlantis en zelfs daarvoor ter sprake gebracht zijn.

En op dit moment is het zo dat er verschillende mensen op deze aarde zijn die dergelijke ervaringen hebben gehad in vorige levens en daar nu opnieuw mee aan het werk zijn, daarover studeren en daarmee bezig zijn. Op welke manier ze het gestalte kunnen geven, weten ze nog niet. Want het is in zekere zin een gegeven en aan de andere kant is het nog verborgen, maar het zal op termijn wel in de openbaarheid komen. Ik zet daar geen tijdstip op, want dat doet er ook niet toe. Maar Ik zeg het wel omdat het zal komen in de eerste decennia, en dit gegeven mag verspreid en geweten worden.

Op dit moment is het zo dat er verschillende mensen op deze aarde zijn die dergelijke ervaringen hebben gehad in vorige levens en daar nu opnieuw mee aan het werk zijn

Er zijn dus zaken op deze aarde die werkelijk nieuw zijn en in zichzelf de kiem dragen voor heel grote evoluties en ontwikkelingen die wel van belang zijn en wanneer je er nu over zou nadenken, zou je zeggen: “Dat kan niet”, maar het komt, en het zal de betekenis krijgen die het kan hebben.

De mens moet niet verwonderd zijn over dergelijke fenomenen. Ze liggen eenvoudigweg binnen een ander soort natuur. Dus het begrip ‘natuur’ zal uitgebreid worden en de mens zal de verschijnselen die nu zogezegd ‘bovennatuurlijk’ zijn, als meer natuurlijk ervaren. Er zullen op deze aarde nieuwe krachten door ontstaan en nieuwe samenwerkingen die maken dat mensen grensverleggende dingen gaan doen. Ze zullen dus bezig zijn met andere fenomenen, en ze zullen ook over de grenzen heen met elkaar kunnen spreken over dergelijke ervaringen.

De mens zal de verschijnselen die nu zogezegd ‘bovennatuurlijk’ zijn als meer natuurlijk ervaren

Een nieuw energiebewustzijn

Er is een soort eenheid aan het groeien in de mensheid en ze heeft te maken met de diepte van het leven. Want die fenomenen liggen eigenlijk in het verlengde van het zoeken van de mens. De mens staat op de grens van de materie. Hij heeft ongeveer alles wat met de materie te maken heeft doorkruist en hij is tot het begrip gekomen dat materie en energie verwisselbaar zijn. Hij staat nu dus op het punt die energie toe te laten in zijn bewustzijn en daarmee te durven leven en te durven rekenen ook.

Dat energiebewustzijn in de mens, dat ervaren van energie en dat leren omgaan met energie is nu al aan de gang wanneer mensen beginnen te werken met licht, wanneer ze dus contact zoeken met engelen, wanneer ze openstaan voor dat soort krachten die geneeskundig werken.

Toch is men er eigenlijk nog altijd een beetje bang voor omdat men nog niet ziet waar het naartoe leidt, maar er liggen daar wel heel grote oorzaken in van een begrip van de mens. Vanuit het etherische zal de mens ook het lichaam beter kunnen begrijpen en zal er uiteindelijk meer verstandhouding zijn tussen de verschillende strekkingen binnen de geneeskunde.

Heel veel zal te weten gekomen worden binnen het ontdekken van: ‘wie ben ik?’ Het is de mens zelf die zal ontdekken wie hij is daarin. Want de mens zal ontdekken dat er in zichzelf ook andere dimensies zijn, waar hij dus meer rekening mee zal moeten houden. Vandaar dat er in de totaliteit van de mensheid een drang zal zijn naar verinnerlijking.

De mens staat op de grens van de materie; hij is tot het begrip gekomen dat materie en energie verwisselbaar zijn en hij staat op het punt die energie toe te laten in zijn bewustzijn

Elke stap die jij als mens zet naar je eigen innerlijk is op dit moment heel belangrijk, en het is beslist de moeite waard om dit vanuit dat oogpunt te bekijken.

De mens staat voor de taak zich bewust te worden van zichzelf: ‘wie ben ik? Hoe zit ik in mekaar? Wat zijn de stukjes van mijn puzzel? En hoe kan ik mezelf begrijpen?’ Altijd wanneer je je dit afvraagt, komen er nieuwe dingen naar voren omdat de mens, in de diepte van zichzelf gelovend, de dingen tot uitdrukking zal brengen die werkelijk aanwezig zijn in hemzelf. Het is dan ook belangrijk dat je contact neemt met je eigen ziel, je eigen wezen, het diepste van je eigen bewustzijn. Daardoor onderga je een bewustzijnsverruiming en sluit je inderdaad die ervaringen niet uit die tot die andere werelden behoren omdat ook de ziel behoort tot die andere werelden.

De ziel is daarin vóór, omdat ze een overzicht heeft in deze ervaringen. Vandaar dat het uiteindelijk begrijpelijk zal zijn wat er gebeurt. In het begin niet, in het begin zal het zijn alsof de ogen van de mensen veranderen, dat ze dus in die andere dimensies kunnen kijken en dat ze deze vaardigheid niet loslaten.

Het zal zijn alsof de ogen van de mensen veranderen en ze in die andere dimensies kunnen kijken

Kinderen bijvoorbeeld kunnen ook soms in die dimensies kijken, maar ze laten het naderhand weer los door opvoeding. Maar wanneer het op een andere manier voorgesteld wordt, dat mensen daarmee begaan kunnen blijven, dan kunnen ze het blijvend toelaten in hun leven, sluiten ze het niet uit en weten ze: ‘we kunnen daarmee leven en we kunnen daarin gezond blijven.’ En het wordt als een normaal verschijnsel beschouwd, zonder de bijklank van fout of ergernis of wat dan ook.

Als je ziet dat het normaal is, kan je heel veel bereiken in het leven omdat je daardoor de angst verliest dat feiten als deze de mens zouden scheeftrekken wanneer ze zich voordoen. Dat is niet zo, het is niet van die aard. Het is een natuurlijk gegeven en je zal het ook als dusdanig kunnen ervaren. Vandaar de grote betekenis die het kan hebben.”

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Bron: “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd”
uit hoofdstuk 1: ‘De subtiele werelden komen dichterbij’

Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd